Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglická nepravidelná slovesa

Anglická nepravidelná slovesa

 

http://aztekium.pl/irregular nepravidelná slovesa  - výslovnost

 

Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Česky
arise arose arisen vzniknout
awake awoke awoken probudit (se)
be was, were been být
bear bore born nést, rodit, narozen
beat beat beaten bít, tlouci
become became become stát se
begin began begun začít
bend bent bent ohnout
beset beset beset obklíčit
bet bet bet sázet
bid bid/bade bid/bidden nabídnout (kolik)
bind bound bound vázat
bite bit bitten kousat
bleed bled bled krvácet
blow blew blown foukat
break broke broken lámat
breed bred bred plodit
bring brought brought přinést
broadcast broadcast broadcast vysílat rozhlasem
build built built stavět
burn burned/burnt burned/burnt hořet, pálit
burst burst burst prasknout
buy bought bought kupovat
cast cast cast házet
catch caught caught chytit
choose chose chosen vybrat si
cling clung clung lpět
come came come přijít
cost cost cost stát (kolik)
creep crept crept lézt
cut cut cut řezat, krájet
deal dealt dealt jednat, zabývat se
dig dug dug kopat
dive dived/dove dived potápět se
do did done dělat
draw drew drawn táhnout, kreslit
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt sním
drive drove driven hnát, jet, řídit
drink drank drunk pít
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
feed fed fed krmit
feel felt felt cítit
fight fought fought bojovat
find found found nalézt
flee fled fled prchat
fling flung flung mrštit
fly flew flown letět
forbid forbade forbidden zakázat
forecast forecast forecast předpovídat
forget forgot forgotten zapomenout
forgive forgave forgiven odpustit
forsake forsook forsaken opustit
freeze froze frozen mrznout
get got gotten dostat, obdržet
give gave given dát
go went gone jít, jet
grind ground ground mlít
grow grew grown růst
hang hung hung viset
have had had mít, vlastnit
hear heard heard slyšet
hide hid hidden skrývat
hit hit hit udeřit, zasáhnout
hold held held držet
hurt hurt hurt zranit, bolet
keep kept kept držet
kneel knelt knelt pokleknout
knit knit knit plést
know knew known znát
lay laid laid položit
lead led led vést
leap leaped/leapt leaped/leapt skákat
learn learned/learnt learned/learnt učit se
leave left left opustit
lend lent lent půjčit
let let let nechat
lie lay lain ležet
light lighted/lit lighted zapálit
lose lost lost ztratit
make made made dělat
mean meant meant mínit
meet met met potkat
mistake mistook mistaken mýlit see
mow mowed mowed/mown žnout, kosit
overcome overcame overcome překonat
overdo overdid overdone přehnat
overtake overtook overtaken předstihnout
overthrow overthrew overthrown svrhnout
pay paid paid platit
prove proved proved/proven dokázat
put put put položit, dát (kam)
quit quit quit zanechat (něčeho)
read read read číst
rid rid rid zbavit se
ride rode ridden jet
ring rang rung zvonit
rise rose risen vstávat
run ran run běžet
saw sawed sawed/sawn řezat pilou
say said said říkat
see saw seen vidět
seek sought sought hledat
sell sold sold prodávat
send sent sent poslat
set set set umístt
sew sewed sewed/sewn šít
shake shook shaken třást
shave shaved shaved/shaven holit
shear shore shorn stříhat
shed shed shed shodit
shine shone shone svítit
shoe shoed shoed/shod obout, okovat
shoot shot shot střílet
show showed showed/shown ukazovat
shrink shrank shrunk srazit se
shut shut shut zavřít
sing sang sung zpívat
sink sank sunk klesat
sit sat sat sedět
sleep slept slept spát
slide slid slid klouzat
sling slung slung mrštit
slit slit slit rozpárat
smite smote smitten udeřit
smell smelt smelt čichat
sow sowed sowed/sown sít
speak spoke spoken mluvit
speed sped sped spěchat, urychlit
spell spelt spelt hláskovat
spend spent spent strávit, utratit
spill spilled/spilt spilled/spilt rozlít
spin spun spun příst
spit spit/spat spit plivat
split split split rozštípnout
spread spread spread rozprostřít
spring sprang/sprung sprung skákat
stand stood stood stát
steal stole stolen krást
stick stuck stuck strčit
sting stung stung píchnout
stink stank stunk páchnout
stride strod stridden kráčet
strike struck struck udeřit
string strung strung navléct niť
strive strove striven usilovat
swear swore sworn přísahat
sweep swept swept mést
swell swelled swelled/swollen  nadout
swim swam swum plavat
swing swung swung mávat
take took taken brát
teach taught taught vyučovat
tear tore torn trhat
tell told told říci
think thought thought myslit
thrive thrived/throve thrived dařit se
throw threw thrown házet
thrust thrust thrust vrazit
tread trod trodden šlapat
understand understood understood rozumět
upset upset upset zvrhnout
wake woke woken vzbudit (se)
wear wore worn nosit na sobě
weave weaved/wove weaved/woven tkát
wed wed wed vzít si (koho)
weep wept wept plakat
wind wound wound točit (se)
win won won získat, vyhrát
withhold withheld withheld zadržet, odmítnout
withstand withstood withstood odolat
wring wrung wrung ždímat
write wrote written psát

Učení nepravidelných sloves (en-cs)

Učení nepravidelných sloves (cs-en)

 

  • nepravidelná slovesa angličtina test
  • nepravidelná slovesa angličtina pdf
  • základní nepravidelná slovesa
  • nepravidelná slovesa výslovnost
  • anglická slovesa seznam
  • nepravidelná slovesa angličtina tahák

 

Základní forma   2. forma   3. forma
abide
abode
abided
abode
abided
Překlad
pozorovat, žít, zůstat, trvat na tom, tolerovat, nést, vydržet, trvat, očekávat, pozorovat něco, dodržovat něco, respektovat něco, čekat
alight
alit
alighted
alit
alighted
Překlad
vylodit se, přistát, sestoupit
arise
arose
arisen
Překlad
vzniknout, objevit se, dát vzniknout, výsledek, být výsledkem
awake
awoke
awakened
awoken
awekened
Překlad
vzbudit
backslide
backslid
backslidden
backslid
Překlad
vrátit se, vrátit se ke staré závislosti, získat něco zpět, odvést někoho zpět, vrátit se k něčemu, udělat něco znovu
be
was
were
been
Překlad
být
bear
bore
borne
born
Překlad
vydržet, nést, podporovat, nést tíhu, následovat
beat
beat
beaten
beat
Překlad
bít, vyhrávat, bušit, rozbíjet, třepotat, bít do rytmu, míchat, tvarovat, dupat
become
became
become
Překlad
zůstat, stát se, fit, být vhodný
befall
befell
befallen
Překlad
stát se, setkat se
beget
begot
begotten
begot
Překlad
zplodit, počít, způsobit
begin
began
begun
Překlad
začít, začít
behold
beheld
beheld
Překlad
vidět, vnímat
bend
bent
bent
bended
Překlad
ohnout, ohnout, zkroutit
bereave
bereft
bereaved
bereft
bereaved
Překlad
někoho o něco připravit, někoho vzít, někoho odvézt, osiřít někoho, připravit někoho
beseech
besought
beseeched
besought
beseeched
Překlad
prosit, žádat, vážně
beset
beset
beset
Překlad
trýznit, stopovat, obtěžovat, mrtvolu
bespeak
bespoke
bespoken
Překlad
objednat, dosvědčit, označit
bespread
bespread
bespread
Překlad
šířit, krýt
bestrew
bestrewed
bestrewn
bestrewed
Překlad
dávat, sprchovat, kropit
bestride
bestrode
bestridden
bestrid
bestrode
Překlad
rozkročit se nad něčím, dominovat
bet
bet
betted
bet
betted
Překlad
vsadit
betake
betook
betaken
Překlad
utéct, uplatnit se
bethink
bethought
bethought
Překlad
přemýšlet, přemýšlet, pamatovat
bid
bid
bade
bid
bidden
Překlad
nabídka, nabídka
bide
bode
bided
bided
Překlad
trpělivě čekat, čekat, být, žít
bind
bound
bound
Překlad
svázat, omezit, spojit, spojit, sjednotit, svázat, lem, oříznout lemem, stěžovat si, reptat, nudit
bite
bit
bitten
Překlad
kousnout, ublížit, natáhnout se, chytit se, vzít, chytit, chytit
bleed
bled
bled
Překlad
krvácet, trhat, barvit, splachovat barvu
blend
blent
blended
blent
blended
Překlad
míchat, kombinovat, míchat, vyrábět směs
bless
blest
blessed
blest
blessed
Překlad
žehnat, posvěcovat
blow
blew
blown
Překlad
rána, řev, pohnout se, troubit, selhat, zkazit, projít, přetrvat, tvar, spálit, prasknout, vystřelit, probodnout, udeřit klackem, spadnout, zmizet, zalapat po dechu, mít jam session, vypustit, odhalit, vysát, být beznadějný , naklást vajíčka do něčeho nebo něčeho, chlubit se, vybuchnout, nechat tě dýchat, nechat tě popadnout dech, skončit s velkou silou, překročit červenou, překročit stopku, nadechnout se, zatáhnout, sundat soupeřovu pěšce, kvést , vzkvétat, rezonovat, nafukovat, šířit, nosit, vybouchnout, přimět něco explodovat
break
broke
broken
Překlad
rozbít, rozbít, rozbít, rozbít, selhat, skončit, zastavit, překonat, zničit, svítat, povstat, rozpoutat, začít, zhroutil se náhle, havarovat, zasáhnout, komunikovat, odhalit, prasknout, prorazit, odejít, jít, změnit , polštář, roztáhnout se, použít sílu, porazit, podmanit si, spěchat, běžet, dát si pauzu
breed
bred
bred
Překlad
množit, rozmnožovat, rodit, rodit, způsobovat, vychovávat, vychovávat
bring
brought
brought
Překlad
přinést, způsobit, vyvolat, pohnout, přilákat, přenést, vysílat, jít k soudu, přesvědčit, vést, doprovázet, odvést, citovat, předložit, vynést, dát, vzít
broadcast
broadcast
broadcasted
broadcast
broadcasted
Překlad
vysílat, vysílat
browbeat
browbeat
browbeaten
browbeat
Překlad
zastrašit
build
built
built
Překlad
stavět
burn
burnt
burned
burnt
burned
Překlad
hořet, zapálit, spálit se, trpět popáleninami, trpět úpalem, spalovat kalorie, lesknout se, jít velmi rychle, vyhořet
burst
burst
burst
Překlad
roztrhnout, prasknout, explodovat, vyskočit, skočit dovnitř
bust
bust
busted
bust
busted
Překlad
zkazit, rozbít, násilím otevřít, moci, zatknout, zkrachovat, degradovat
buy
bought
bought
Překlad
koupit, stačit něco koupit, nechat se napálit, podplatit
can
could
-
Překlad
umět, umět
cast
cast
cast
Překlad
vrhnout, vrhnout stín, přidělit roli, zvážit, uvažovat, hádat, vhodit, hodit linku, poslat, shodit kůži, usmát se
catch
caught
caught
Překlad
chytit, chytit, nakazit, lovit, uvíznout, past, slyšet, jít se podívat, představit, zapojit, zapálit, bouchnout, zasáhnout, sbírat, rozsvítit se, pršet
chide
chid
chided
chid
chidden
chided
Překlad
nadávat
choose
chose
chosen
Překlad
vybrat, rozhodnout
clap
clapt
clapped
clapt
clapped
Překlad
tleskat, tleskat, plácat, plácat, udeřit
cleave
clove
cleft
cleaved
cloven
cleft
cleaved
Překlad
rozdělit, oddělit
cling
clung
clung
Překlad
lpět, lpět na něčem, držet se něčeho, lpět na něčem, lpět na tom
clothe
clad
clothed
clad
clothed
Překlad
obléknout, obléknout
come
came
come
Překlad
přijít, přiblížit se, jít, jet, hrát si, předstírat, dosáhnout, stát se, být k dispozici, udělat něco, rozvíjet se, být umístěn v určité sekvenci, následovat, být splatný, připomínat
cost
cost
cost
Překlad
náklady, odhadněte náklady
creep
crept
crept
Překlad
plížit se, krást, plazit se, plížit se, lehnout si, lézt, přikrývat se, vysávat
crow
crew
crewed
crowed
Překlad
pít, chatovat
cut
cut
cut
Překlad
krájet, řezat, zavařovat, zmenšovat, vyhloubit, vyřezávat, zářez, rozdělit, rozdělit balíček karet na dvě části, přeskupit karty, utratit, oříznout vršek obilných klasů, sestavit, protínat, vybuchnout, míchat drogy, vážit, ředit
dare
dared
dared
Překlad
odvážit se, vážit, riskovat, vyzývat, provokovat
daydream
daydreamt
daydreamed
daydreamt
daydreamed
Překlad
snít, snít, fantazírovat, ponořit se do snů
deal
dealt
dealt
Překlad
rozdávat, obchodovat s drogami, prodávat drogy, obchodovat, spolupracovat, podnikat, spravovat, ptát se
die
died
died
Překlad
zemřít, zmizet, zmizet, zahynout, přestat jednat, vybít, spadnout, uschnout
dig
dug
dug
Překlad
kopat, namáčet, držet hluboko, jako
dispread
dispread
dispread
Překlad
rozptyl
disprove
disproved
disproven
disproved
Překlad
svrhnout, položit lež
dive
dove
dived
dove
dived
Překlad
potápět se, plavat, koupat se, letět dolů, padat
do
does
did
done
Překlad
dělat, dělat něco, dělat to, dělat něco pro někoho, dělat dobře, dokázat se, záporný tvar pomocného slovesa "to", chtít něco dělat, nechat někoho něco dělat, něco dělat , cvičit, dělat cvičení, přimět někoho dělat něco, přikázat někomu, aby něco udělal, večírek, do, ruch, zmatek, někdo taky ne, doktor osteopat, zabít někoho, něco ozdobit, připevnit, uvázat, ozdobit, ozdobit, napadnout někoho, někoho zmlátit, někoho kritizovat, někoho pomlouvat , být o něčem, být s něčím spojen, obnovovat, upravovat, čistit, uklízet, někoho odstranit, být užitečný, využívat něčeho, stačit, být vhodný, sloužit, muset něco dělat, dělat práci, pracovat, ahoj, bohatý, dobře umístěný, proveditelný, dělat, já také., já taky.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář